Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Sorgulama

Numara sorgulama servisleriyle ilgili kullanıcıyı en çok düşündüren nokta aradıkları numaranın kime ait olduğunun servis tarafından gösterilip gösterilmeyeceğidir. Bu noktada haklılar da. Çünkü sorguladıkları numara veri tabanında kayıtlı olsa bile bazen bulamamaktadırlar. Güvenilmez servis sağlayıcılar kullanıcının parasını almakta ancak gerekli hizmeti sunmamaktadırlar. 

Numara sorgulama servisimiz BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) onaylı olup, numarası sorgulanan kişi arama yapılan kurumların (Turkcell, Türk Telekom sabit, Türk Telekom mobil veya Vodafone) veri tabanlarında kayıtlı ise saniyeler içinde bulunmaktadır.

Sunduğumuz tüm numara sorgulama hizmetlerimizde birincil önceliğimiz kullanıcılarımızın gözünde güvenilir olmaktır. Bunu başardığımızı sizlerden gelen geri dönüşlerden gördüğümüz için çok mutluyuz. Hep birlikte, nice güzel günlere!

Yeşim